Våra tjänster

här kan du läsa lite mer om de olika tjänster vi erbjuder våra kunder idag

Projektledning

Projektledaren är beställarens ombud, styr och leder projektet från idé till färdig produkt inom givna tids och budgetramar.

KFS projektledare har kompetensen att bidra med finansierings- och investeringskalkyler för att utreda om det är värt att genomföra projektet och hur beställarens ekonomi påverkas. KFS kan också som ett led i detta vara kompetensstöd i lokalförsörjningsplanering LFP, om fastighetsrättsliga inventeringar eller byggrätter behöver utredas, värderas. Detta kan i sin tur leda till detaljplaneprocesser och rena exploateringsfrågor.

KFS Projektledare är experter på de inomkyrkliga och statliga finansieringssystemen och kan utföra alla nödvändiga ansökningar. Efter femton års erfarenhet av projektledning av byggprojekt i kyrkor, är KFS också väl bevandrade i den speciallagstiftning som gäller för landets kulturmiljöer.

KFS åtar sig projekteringen som Generalkonsult för beställaren så att struktur och översiktlighet av ekonomi och ansvar erhålls. KFS tar helt enkelt ansvar för att projekteringsskedet blir väl utfört

Projekteringsledning

KFS projekteringsledare har gedigen och mångårig erfarenhet av kyrkorenoveringsprojekt, där byggnadsverket olika årsringar har beaktats.

Inför varje projekt skapas en projektgrupp (arkitekt, konstruktör, elingenjör etc) som tar sig an byggnadsverket och arbetar för att ett 100-års perspektiv för kvalité och hållbarhet kan nås.

Projekteringsledaren styr och leder projektörerna för framtagandet av handlingar som ligger till grund för kalkyler och upphandlingar av entreprenörer samt byggnadsarbetenas genomförande och är byggarbetsmiljösamordnare för projekteringsskedet, s.k. BAS P.

Byggledning

KFS har genomfört ett stort antal olika projekt, små som stora byggprojekt med inriktning på främst gammal bebyggelse, sk ROT-projekt, där inga projekt kan vara för små.

KFS byggledare arbetsleder alla inblandade entreprenörerna för att bygget ska bli klart i tid med projekterad kvalité. KFS har ett stort kontaktnät och väl utformade upphandlingsmodeller för att upphandling av rätt entreprenörer kan ske oavsett storlek på byggprojektet. Många av arbetena behöver utföras av specialist hantverkare som har kunskapen att utföra gamla hantverkstekniker.

Byggledaren styr, planerar och samordnar bygget tillsammans med entreprenörerna genom bygg- och ekonomimöten. Avslutningsvis låter byggledaren genomföra besiktigningar och överlämnar projektet till förvaltningen och beställaren samt utbildar driftspersonalen så att de kan fortsätta underhålla byggnaden i framtiden.

Byggprojektledning

Ett byggprojekt är ett komplext projekt med lång planeringsfas för att det ska bli väl genomfört (se processlinjen). Därför krävs olika kompentenser, där projektledarrollen delar sig i olika inriktningar. I stora projekt är nedanstående roller fördelade på olika personer och i mindre kan det vara en och samma person.

KFS projektledare har gedigen och mångårig erfarenhet av att driva byggprojekt inom Svenska kyrkan för ett kulturhistoriskt, långsiktigt och hållbart utförande i samverkan med beställare, konsulter och byggentreprenörer.

KFS utför också nybyggnationer både inom och utom den kyrkliga sfären.

Fastighetsförvaltning

Förvaltarkompetens som stöttar i det dagliga fastighetsägandet såväl som strategiska fastighetsfrågor. Förvaltaren tar ett helhetsansvar gentemot församlingen, verksamheten och dess hyresgäster, deltar i budgetarbetet och de interna processerna. Tyngdpunkten för arbetet ligger i planering av underhåll och samordna åtgärder och investeringar till beslutfattare, för att uppnå ett kostnadseffektivt och ansvarstagande fastighetsägande.

Vi hjälper den ansvariga Fastighetsägaren med att förvalta och anpassa fastighetsbeståndet till den verksamhet som man bedriver.

Teknisk förvaltning

Teknikförvaltningskompetens som utför den löpande tekniska förvaltningen och bevakar lagar och regler som påverkar fastighetsägarens ansvar, samt säkerställer att myndighetskrav, lagar och förordningar efterföljs och genomför de åtgärder som krävs eller åläggs fastighetsägaren.

Vi hjälper den ansvariga Fastighetsägaren med att uppnå och upprätthålla en relevant teknisk standard för era fastigheter och säkerställer att fastigheten är i gott skick till en förutsägbar kostnad.

Fastighetsskötare

Tillsyn och skötsel av fastighetens husbyggnader, Vi tar emot ärenden och anmälningar från våra uppdragsgivare eller dess hyresgäster, dokumenterar dem och utför åtgärder enligt överenskommelse.

Vi hjälper er i den dagliga skötseln och hanteringen av felanmälningar från hyresgäster.

Fastighetsförvaltning

God förvaltning är att ha en god planering, Att äga och förvalta en fastighet är ett komplext uppdrag som kräver många olika kompentenser och roller.
Särskilt Förvaltarrollen, som har en central funktion att få alla parter att gemensamt arbeta och samverka mot fastighetens och ägarens uppsatta mål.

Begravningsadministration

En resurs inom kyrkogårdens administration och begravningsverksamhetens tjänster för stöd att efterleva lagar och myndighetskrav.

Kyrkogårdsförvaltningar, Pastorat och församlingar som är huvudmän har krav på sig att upprätthålla en fungerande begravningsverksamhet och följa lagar och bestämmelser. Ibland kan det behövas extra stöd i denna verksamhet pga personal brist, kompetensförlust eller vid inskolning av nyanställd personal. Resursen kan även bistå med inventering och planering inför planerade projekt på kyrkogårdar/begravningsplatser eller Columbarium.

Vi har många års erfarenhet av begravningsverksamhetens administration och kan snabbt komma in i era rutiner. Vi hjälper er med:

– Upprätthålla en aktuell gravbok
– Utföra komplicerade gravrättsärenden
– Utforma administrativa rutiner
– Ge löpande stöd till personal
– Kulturhistoriska gravvårdar (KML)
– Utformning av blanketter
– Vanvård
– Sökning av gravrättsinnehavare
– Fakturering
– Behjälplig ekonomi avdelningen vid årsavslut
– Kontakt med allmänhet och myndigheter

Vi kan även utföra all begravningsadministration åt er och vi har lång erfarenhet av att arbeta i Aveny grav samt bokning.

Kyrkogårdsadministration

Kyrkogårdar och begravningsverksamheter regleras av flera lagar och förordningar samt särskilda reglementen.

Begravningsverksamheten regleras först och främst i begravnings lagen och begravningsförordningen Men även andra lagar är tillämpliga som t.ex.
förvaltningslagen i samband med myndighetsutövning, delgivningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, kulturmiljölagen, plan- och bygglagen vid nyanläggning, -utbyggnad och förändring av begravningsplats, miljöbalken vid anläggande av begravningsplatser, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt arkivlagen och Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om arkiv och gallring.

Det kräver därmed ett aktivt förvaltande, ständigt uppdaterad och kvalitetssäkrad organisation.