Lokalförsörjningsplaner

KFS kan hjälpa er med detta!

Inom Svenska kyrkan pågår just nu en historiskt omfattande översyn av fastighetsinnehaven. Bakgrunden är att med en förväntad fortsatt medlemsminskning kommer Svenska kyrkans församlingar att behöva frigöra resurser till det grundläggande uppdraget att sprida kristen tro och arbeta diakonalt i samhället.

I november 2016 beslutade Kyrkomötet i Svenska Kyrkan att samtliga församlingar ska arbeta med lokalförsörjningsplanering i syfte att kunna utföra sitt uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga och funktionella, med en långsiktigt hållbar och kontrollerad resursanvändning.

KFS hjälper församlingarna med framdrift av lokalförsörjningsplaner, enligt Svenska kyrkans modell och bestämmelser (SvKB 2018:8). Under 2020 och 2021 har KFS medverkat som processledare i ca 8 församlingarna och arbetet fortsätter i flera enheter.

I lokalförsörjningsplanering är det viktigt att ta hänsyn till församlingens vision och till verksamheterna som kommer att bedrivas i framtiden. Hur mycket används våra lokaler? Till vilken kostnad? Hur ser lokalbehovet ut i framtiden? Är vi på rätt plats? behöver vi större lokaler? har vi råd att behålla, underhålla och fylla alla lokaler med verksamheter i framtiden? … är några viktiga frågor att fundera på i arbetet. Att KFS tillhör Svenska kyrkan och arbetar i vardagen med församlingarnas verksamheter i fokus ger oss en stor förståelse på vad en kyrklig enhet inom Svenska kyrkan har för resurser och behov.