KFS Historia

Svenska kyrkans överenskommelse med staten vid relationsförändringen år 2000:
Svenska kyrkan svarar för att ha tillgång till erforderlig kompetens i frågor som rör förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena.

Utöver detta ställer både kulturmiljölagen och övrig fastighetslagstiftning höga krav på församlingarna som fastighetsägare av skyddade kyrkor, men också vad gäller det övriga fastighetsbeståndet.

Kyrkans fastighets-samverkan Stockholm AB

KFS har sitt ursprung i ett behov av fastighetskompetens som vuxit fram hos församlingarna på Norrmalm och i innerstaden vid bygget av Citybanan och andra stora infrastrukturbyggen. Gustav Vasa församling, som äger KFS, har sedan vidareutvecklat denna verksamhet i linje med sin strävan att främja samarbete och samverkan inom stiftet.
KFS har som målsättning att leva upp till lagstiftningens krav och leverera heltäckande fastighetsförvaltningstjänster åt sina samverkansförsamlingar så kulturarvet kan bevaras och övriga fastigheter nyttjas så rationellt som möjligt för verksamheten.
Verksamhetsidén är att kombinera antikvarisk hänsyn med resursbesparingar och ekonomisk effektivitet och sätta kvalité, långsiktighet och hållbarhet i fokus för vår verksamhet.

KFS AB är ett Svenskkyrkligt icke vinstdrivande bolag enligt Kyrkoordningen som bedrivs i aktiebolagsform och lyder även under aktiebolagslagen.

KFS bistår idag ca 20 församlingar/pastorat med projektering och förvaltning.

Målsättning
och ledord

Långsiktighet

KFS har ett 100-årsperspektiv i både förvaltning och projekt. I allt från lokalförsörjningsplaner, planerat underhåll, till materialval och arbetsmetoder i projektet.

Kvalitet i projekt och förvaltning

KFSs kvalitetsbegrepp innehåller långsiktighet, helhetsperspektiv, effektivitet och vård av de ekonomiska och kulturella tillgångar fastigheter utgör för ägaren Svenska kyrkan. Detta innebär höga ambitioner för tillgänglighet, hållbarhet och kulturarvsvård. För att kunna hålla denna kvalitet står kunskapsutveckling i fokus, vilket behöver komma Svenska kyrkan till del eftersom byggnadsbeståndet är av yppersta klass.

Funktionalitet

Funktionalitet i byggnader och lokaler för att uppfylla Svenska kyrkans behov. KFS nischkompetens består av lång erfarenhet kring ändamålsenlighet och ekonomi i förvaltningen av Svenska kyrkans byggnader.

Långsiktighet i metod och materialval med 100årsperspektiv
Hållbarhet och återbruk som självklarhet
Helhetsperspektiv och antikvarisk hänsyn
Spetskompetens inom kulturvård