Beställare

Gävle församling

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Entreprenör
Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle – Projektering av ombyggnad med nya kapell och restaurering

Heliga Trefaldighets kyrka i centrala Gävle karaktäriseras av det tidiga 1600-talets kyrkobyggnadsideal och är en högt värderad kulturhistorisk byggnad från stormaktstiden. Gävle församling planerar att bygga om kyrkan för att bättre fylla församlingens behov samt att restaurera kyrkan för att lyfta fram dess kulturhistoriska värde. Ambitionen är att göra det med en hög arkitektonisk verkshöjd och betoning på kvalitet, materialitet och hantverk i utförandet. Målet är att projektet ska lägga grunden för ett långsiktigt bevarande samt att kyrkan ska förblir användbar och öppen för framtida generationers församlingsliv i ett hundraårsperspektiv.

Den senaste gången kyrkan renoverades var 1970-71 och den är nu i stort behov av underhåll. Avsikten är att taken, fasaderna och tornet ska genomgå en konventionell utvändig restaurering medan det föreslås mer omfattande förändringar invändigt. Under hösten 2022 drev KFS projektet i två delar, ombyggnaden med nya kapell i ett projekt och restaurering i ett parallellt men integrerat projekt, och tog fram systemhandling för exteriöra åtgärder och en utökad programhandling för interiöra förändringar.
KFS fortsätter med systemhandlingsprojektering i två delar, etapp ett under våren 2023 och etapp 2 under hösten 2023.

KFS-tjänster i projektet
  • Ombud/Projektchef
  • Projektering
  • Projektledning