Beställare

Gustaf Vasa församling

Projektledare

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Renoveringen av Gustaf Vasa kyrka, avslutad

Ett av de största restaureringsprojekt som genomförts på en kyrka i Sverige. Projektet delades i etapper pga bygget av Citybanan rakt under kyrkan.
Projektet är allomfattande och berör alla delar av byggnaden och fastigheten.
Projektering och restaurering 2006—2018
Byggetapp 1 - 2007-2008
Byggetapp 2 - 2012
Byggetapp 3 - 2016-2018

Gustaf Vasa församling tillkom vid delningen av Adolf Fredriks församling år 1906. Den 10 juni samma år invigdes kyrkan. Flera arkitekter hade lagt fram förslag till en ny kyrkobyggnad. Det blev slottsarkitekten Agi Lindegrens idé om en centralkyrka i italiensk nybarock som slutligen förverkligades. Kyrkans grundplan är ett grekiskt kors. I Lukaskapellet till vänster om högaltaret finns ett glaskors vars ytterkonturer nästan exakt motsvarar kyrkans. Kupolen som reser sig över korsmitten är 60 meter hög. Kyrkan är en av de största församlingskyrkorna i Stockholm. Dess förnämsta prydnad är högaltaret av Burchard Precht från 1731.

Fasaden
Gustaf Vasa kyrkas fasad har renoverats vid flera tillfällen. Under dessa renoveringar hade kyrkans utseende gått ifrån den ursprungliga, ljusa färgsättningen. Nu var målet att återge kyrkan den ursprungliga färgsättningen från 1906, det vill säga pilastrar, kolonner och listverk i samma ljusa kulör som fasaden. Dåliga lagningar från tidigare renoveringar knackades bort, fasadputsen blästrades, putslagades och avfärgades. Ytan krysströks sedan med pensel i två lager. Sammantaget har arbetet gett ett slutresultat som ligger nära den ursprungliga upplevelsen av kyrkan.

Fönster och bågar
Kyrkan hade kvar sina originalbågar samt innerbågar tillkomna på 1920-talet. På 30-talet försågs ytterbågarna med patinerat, bränt antikglas i blyinfattning. Församlingen beslutade att fönstren åter skulle få klarglas lika ursprungligt utförande, vilket länsstyrelsen godkände. Samtliga fönsterbågar renoverades och målades. Innerbågarnas glas från 1920-talet flyttades till ytterbågarna och i innerbågarna sattes energiglas.

Takarbetet
Taket av koppar var i gott skick. Delar av takens dekor var dock i behov av omförgyllning. Kyrkans kors har omförgyllts liksom delar av takens dekorativa element, som t.ex. kulorna överst på kapelltaken. Man har också ersatt alla stuprör och gjort dem markanslutna, i enlighet med tidigare utseende.

Stenkonservering
Alla skulpterade stendelar var tydligt åldrade och nedsmutsade och hade i några fall problem med vittring. Därför utförde man nu en konservering av all sten.

Entré till hiss
Kyrkobyggnaden var i behov av förbättrad tillgänglighet. Det befintliga hisschaktet förstorades för att åstadkomma en större och mer tillgänglig hiss. Schaktet förlängdes också upp till läktaren, samt ned till kolumbariet. En komplicerad hisslösning med dörrar i tre olika riktningar.

Ny ramp
Norra entrén hade en enkel, lös ramp som var för liten för att uppfylla krav på tillgänglighet och säker utrymning. En ny, mer funktionell järnramp tillverkades därför.

Vapenhus och trappor
I huvudentrén i öster finns ett stort vapenhus som hade trappor på vardera sidor till orgelläktaren. För att få in de funktioner som saknades, en tillgänglig WC, en brudkammare och en plats för biljettförsäljning, uppförde man nya murade putsade väggar i vapenhuset. Innanför väggarna ryms de nämnda funktionerna genom att det norra trapphuset rivits och ersatts av ett tillgängligt WC. På norra sidan finns även brudkammare och ett litet rum med lucka för biljettförsäljning.

Läktare
Norra läktaren hade sittplatser med varierande sikt mot koret. Det fanns även behov av nya ytor för förvaring. Norra läktaren har därför disponerats om med 30 sittplatser i sin främre del och förvaringsskåp i den bakre delen. På läktarens främre del har golvet höjts för att åstadkomma bättre sikt.

Även på södra och östra läktaren behöver sikten förbättras. Den östra läktaren har också försätts med en spiraltrappa.

Alla läktares balustrader hara varit för låga för att uppfylla kraven på fallskydd. Därför har de försetts med fristående räcken precis innanför balustraderna. Läktarnas kolonner har förstärkts med järnbalkar.

Kyrkorummet
Stora delar av kyrkans golv har lagts om med sten. Bytet till sten innebar att golvbjälklaget gjordes om helt. Träbalkar togs bort och ersattes av bjälklag i betong.

Koret i Gustaf Vasa var inte tillgängligt. För att åstadkomma det har ett lyftbord och en ramp byggts.

Eftersom man tagit bort en trappa till östra orgelläktaren uppfyller den inte längre brandsäkerhetskraven. Därför bygger man en ny utrymningstrappa - en spiraltrappa i östra läktarens södra del.

En ny vaktmästardisk placeras längre norr ut i kyrkorummet, varifrån vaktmästaren nu når den nya biljettluckan i vapenhuset.

Man återställer två bänkkvarter och återanvänder trästolar från David Dahls ombyggnad på 60-talet. Bänkarna får en mörkare, rödbrun färgsättning och kororgeln får även den ny färg, i grå kulörer med marmorerade speglar.

Altarringens överliggare marmoreras med linoljepigment och predikstolens förgyllda delar renoveras.

Belysningen i Gustaf Vasa kyrka har förbättrats och förnyats och också försetts med ett artificiellt dagsljus på dagtid.
Även ljudanläggningen i kyrkan behövde bytas ut. Ett modernt ljudsystem har installerats och nya högtalare har placerats i kyrkorummet.

Tak och väggar har målats om och marmorerats. Förvaringsskåp har tagits bort och ersatts av platsbyggda skåp som sedan marmorerades.

Man installerade en hiss i kyrkobyggnadens västra del, mellan plan 3 och 6, för att kunna inrymma mer av församlingens behov av kontorsytor. Hissinstallationen innebar ett genombrott av bjälklagen och en bärande balk var tvungen att tas bort. Hela bjälklaget i denna del fick därför byggas nytt, då det var för komplicerat och dyrt att förstärka. Hela plan 4 har nu blivit kontorsrum. På plan 5 har ett rum i rummet byggts avsett för kyrkoherden. I resterande del av våningen har inrymts personal- och mötesrum. Plan 6 var tidigare en oinredd vind. Den har nu inretts och blivit ett rum för musikerna, samt utrymmen för förråd, kopiering, tyst rum samt wc med dusch. Bjälklaget förstärktes med nya balkar mellan befintliga. Trapphuset i västra delen behövde ytskiktsrenoveras och byggas om för att ge en funktionella entré till den nyinredda plan 6.

En handikapptoalett har byggts i kolumbariet, tillsammans med en ny hissentré.

Man har också skapat klimatzoner i kyrkobyggnaden, vilket gör att olika delar av byggnaden kan hålla olika temperatur, för att åstadkomma en bättre relativ luftfuktighet. Man har också installerat luftrenare i kyrkan för att få en renare luft utan partiklar. Kyrkans fasader har dränerats för att få bukt med fuktproblem. Man har ersatt alla vattenradiatorer i kyrkan med elradiatorer för att minska risken för vattenskador. Man har också dragit in vattenburen golvvärme i bänkkvarterens golvytor. Man har förbättrat ventilationen och bytt ut befintligt el- och telesystem i kyrkan. Även kyrkans brandlarmssystem har moderniserats och några nya dörrar samt väggpartier har tillkommit för att uppfylla kraven på brandsektionering av byggnaden.

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef
  • Projekteringsledare
  • Projektledare
  • Byggledare
  • Förvaltning